Home
About Us
Recent Activities
Activities
Organizational Structure
Publications
Resources
Photo Gallery
Notice Board
Hem Bahadur Malla Honour
Trainings
Downloads
Contact Us
Check Email
 
   
PAANPublic administration as an academic discipline has not a very long history in Nepal. Most of the activities in this discipline in Nepal evolved around the development of public bureaucracy. Ministry of General Administration and Public Service Commission are also involved in the development of Public Administration as a profession. read more..
 
Publications Objectives

Established in 1990 as a national organization of academician's professionals and practitioners, the Public Administration Association of Nepal (PAAN) has the following objectives:

  • Provide professional feedback in formulating policies for various aspects of national development. Read More..

Activities

  • Carry out surveys and researches in the field of Public Administration.
  • Organize conferences, seminars and workshops on different aspects of Public Administration.
  • Provide policy support to the concerned governmental/ non-governmental agencies. read more...

हादि॔क श्रदॄाञ्जली

यस नेपाल जन प्रशासन संघ ( PAAN) का पूव॔अध्यक्ष प्रा महेन्द्र नारायण मिश्रज्यूको असामयिक निधनले यस संघ ममा॔गत भएको छ । स्वगि॔य आत्माको चीर शान्तिको कामना गदै॔ शोकाकुल परिवारजनप्रति धैय॔धारण गने॔ शक्ति प्रदान गरुन भनी भगवान सँग प्राथ॔ना गदै॔ यस संघ परीवार हादि॔क श्रदॄान्जली व्यक्त गद॔छौ ।
कृष्णहरि बाँस्काेटा
अध्यक्ष तथा
नेपाल जन प्रशासन संघ परीवार

हादि॔क अपिल

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस सँक्रमण नियन्त्रण गन॔ सरकार,निजी क्षेत्र,गैसस, जनसमुदाय र राष्टसेवक निजामती कम॔चारीहरुले जुन योगदान दिइरहेका छन त्यसलाई नेपाल जन प्रशासन सँघ हादि॔क आभार व्यत्त गद॔छ ।
हाल लकडाउन गरि यो भाईरसबाट नागरिकको जीवनमा क्षेती नहोस भनेर सरकारले गरेको प्रयासलाई हामी नेपालीहरुले आ(आफनो क्षेत्रबाट घर घरमा बसी डढेलोको रुपमा फैलिन नदीन , भाईरसले स्वरुप बदल्न नदिन यस सँघ आमनागरिकमा हादि॔क अपिल गद॔छ ।
यस विसम परिस्थितीको सँवेदनशील अवस्थामा मेरो र मेरो परीवारको लागी नै हो लकडाउन भन्ने चेतनालाई जगाई सरकारलाई पूण॔रुपमा समथ॔न गरौ । प्रत्यक्ष रुपमा सरकारका अँगसगँ सम्पक॔ रहौ भनी यस सँघ हादि॔क अपिल गद॔छ ।
कृष्णहरि बास्कोटा
अध्यक्ष
नेपाल जन प्रशासन सँघ PAAN

हेमबहादुर मल्ल २०७६ सम्मान बारे सूचना